خیلی منابع حبوبات سبزیجات سبزیجات ویتامین

خیلی: منابع حبوبات سبزیجات سبزیجات ویتامین موادغذایی منبع آهن گوشت

گت بلاگز اخبار پزشکی شباهت های بین سلول های بنیادی جنینی و پرتوان القایی کشف شد

محققان موفق شدند اثبات کنند که سلول های بنیادی جنینی و سلول های iPS تقریبا به طور کامل به هم شبیه هستند. 

شباهت های بین سلول های بنیادی جنینی و پرتوان القایی کشف شد

شباهت های بین سلول های بنیادی جنینی و پرتوان القایی کشف شد

عبارات مهم : محققان

محققان موفق شدند اثبات کنند که سلول های بنیادی جنینی و سلول های iPS تقریبا به طور کامل به هم شبیه هستند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان از سال ۲۰۰۷ با کشف سلول های بنیادی پرتوان القایی در تردید بودند که آیا این سلول ها از نظر عملکردی با سلول های بنیادی جنینی جداسازی شده است از جنین های اولیه انسانی شبیه هستند یا خیر.

هر دو نوع سلول بنیادی پرتوان القایی(iPSC) و سلول های بنیادی جنینی قادر به تمایز به همه انواع سلول های سازنده بدن هستند ولی هر دوی آن ها منشا متفاوتی دارند. در این میان استفاده از سلول های iPS به علت عدم محدودیت های اخلاقی (عدم نیاز به تخریب جنین ها) و هم جنین بافایده بودن آن ها در سلول درمانی(به علت این که می توان آن ها را از خود بیمار گرفت و مشمول رد پیوند نمی شوند)، مزیت های بیشتری به سلول های بنیادی جنینی دارند.

شباهت های بین سلول های بنیادی جنینی و پرتوان القایی کشف شد

اما تا زمانی که کاملا اثبات نشود که سلول های iPS دارای شاخصه های کاملا مشابه با سلول های بنیادی جنینی هستند، نمی تواند به طور قطع آن ها را یکسان در نظر گرفت.

پروتئین ها که مولکول های پیچیده ای هستند مسئول بسیاری از شاخصه های ساختاری و عملکردی سلول ها هستند. در مطالعه ای در ویسکونزین مادیسون، محققان به اندازه گیری پروتئین های ساخته شونده بوسیله هر دو نوع سلول پرداختند و مشاهده کردند که ۹۹ درصد پروتئین ها بین آن ها مشابه است.

محققان موفق شدند اثبات کنند که سلول های بنیادی جنینی و سلول های iPS تقریبا به طور کامل به هم شبیه هستند. 

در این مطالعه آن ها بیش از ۶ هزار پروتئین را با استفاده از اسپکتروفتومتری توده ای مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داده است که سلول های بنیادی جنینی و سلول های iPS تقریبا به طور کامل به هم شبیه هستند.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | پروتئین | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog